MP-logo
Tiedot päivitetty
25.9.2010
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2010
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

Johtaja ja voimavarat –
tarkastelunäkökulma itsensä ja muiden johtamiseen

TILAUSKOULUTUS
yhteensä 7 pv

Kenelle
  Koulutus on tarkoitettu johtajille, esimiehille ja itsenäistä työtä tekeville asiantuntijoille, jotka haluavat turvata oman jaksamisensa ja kiinnostuksensa työhön. Ryhmän maksimikoko 12 henkilöä.
Idea
  Koulutuksessa tutkitaan hyvinvoinnin elementtejä pienessä, luotettavassa ryhmässä. Työn ja organisaation toimintaa tarkastellaan erityisesti johtajien, esimiesten ja johtoryhmien jäsenten näkökulmasta. Koulutuksesta on hyötyä erityisesti niille, joita kiire ja lyhytnäköiset pinnalliset ratkaisut piinaavat.

  Voimavarojen lähteiden löytäminen ja niiden tietoinen turvaaminen auttavat tarkastelemaan omaa työtään sekä näkyvinä että näkymättöminä kokonaisuuksina, joiden toimintaan monilla ihmisillä on vaikutusvaltaa – kunhan he vain jaksavat. Koulutuksen aikana osallistujat voivat syventää laajemminkin johtamisajatteluaan.

  Työskentely on yhdistelmä luentoja, harjoituksia ja avointa prosessia, jonka kulkuun koulutusryhmä itse voi tietyiltä osin vaikuttaa.

  Konkreettisena tavoitteena on luoda kokonaiskuva
  • voimavarojen syntyyn, kulumiseen ja uusiutumiseen vaikuttavista asioista
  • auttaa koulutettavia tekemään tärkeitä päätöksiä omien voimavarojensa turvaamiseksi pitkällä aikavälillä
  • itsestä tiedostavana, itsenäisenä johtajana sekä johtamisteorioiden soveltajana ja käyttäjänä
Paikka
  Mestariluokka Oy, Jollaksentie 2, 00840 Helsinki
  Ensimmäinen ja viimeinen kokoontuminen pidetään internaattiseminaarina Helsingin lähialueella, muut kolme koulutuspäivää pidetään päiväseminaareina Helsingissä

Kouluttaja
  Jukka Ahonen, johdon kouluttaja, konsultti ja työnohjaaja
Ohjelma

I SEMINAARI 2 pv

Johtamistyöni nykytila
  Johtaminen ammattitehtävänä on kokenut melkoisia muutoksia viime vuosina. Miten kunkin osallistujan tämän hetkistä johtamistyötä voisi parhaiten kuvata? Mikä meille on yhteistä, mikä erilaista? Mitä voin oppia ryhmän muiden jäsenten kokemuksista? Johtamisen tulee olla vastaus toimintaympäristön tarpeisiin. Tuleeko johtamisen olla myös vastaus johtajan henkilökohtaisen elämän tarpeisiin?

  Henkilökohtaisten ja ammatillisten voimavarojen lähteet

  Haluaminen on ihmisen keino toteuttaa itseään. Teknisemmin ilmaistuna kyse on motivaatiosta. Miksi johtajana haluan tehdä sitä, mitä teen? Uusiutuvatko voimavarani siksi, että työni todella palkitsee minua? Mikä merkitys yksityiselämäni ihmisillä ja asioilla on voimavarojeni lähteenä? Mistä innostun?

  Itsetuntemus ja itseluottamus johtamisen välineinä

  Älykkyys, lahjakkuus, kouluttautuminen ja sinnikkyys luovat hyvän pohjan johtamiselle. Hyvä itsetuntemus ja vahva itseluottamus puolestaan pitävät huolen siitä, että ensin mainitut ominaisuudet ja toimet vievät johdettavia asioita ja ihmisiä oikeaan suuntaan. Heikosti itsensä tunteva ja itseensä luottava johtaja saattaa johtaa tilanteita omien henkilökohtaisten tarpeittensa tyydyttämisestä käsin.

II SEMINAARI 1 pv

Pyrin, pääsin, jouduin johtajaksi?
  Johtaja subjektina ja objektina
  Jokaisen johtajauralle "ajautumiseen" on monia syitä. Mikä omassa elämässä selittää vastuunkantajan roolin omaksumisen? Mitkä ominaisuudet ovat omasta mielestäni tehneet minusta johtajan, entä muiden mielestä?

III SEMINAARI 1 pv

Johtajan arvopohja ja etiikka
  Ammatillinen johtaminen on vaikuttamista, jonka tulee perustua tietoisiin valintoihin. Mitkä arvot ohjaavat valintojani? Käytänkö tietoisesti eettistä ajatteluani vai nouseeko etiikka selkäytimestäni? Tunnistanko johtajana myös ne omien toimieni vaikutukset, joiden seuraukset eivät näy tässä ja nyt? Mitä henkilökohtainen ja organisaation menestyminen mielestäni ovat ja mitä ne minulle merkitsevät?

IV SEMINAARI 1 pv

Rajojen merkitys johtamistyössäni ja
  omassa jaksamisessani
  Rajat tulevat ihmisen elämään sekä hänen ulkopuoleltaan että hänen sisimmästään. Voimavarojen määrittäminen ja niiden tiedostaminen omassa elämässään kytkeytyvät ihmisen kokemukseen rajoista, ajasta ja tilasta, niin sisäisestä kuin ulkoisestakin.

  Stressin yhteys hyvinvointiin

  Stressiä on pääsääntöisesti kahta lajia: eustressi on myönteinen viretila, joka on välttämätön, jotta voimme olla aktiivisia ja saada jotakin aikaan. Eustressistä ihminen palautuu normaalilla levolla. Distressi on elimistön väärä vireystila, joka liian pitkään jatkuttuaan johtaa sairastumiseen. Distressi ilmenee kokemuksena henkisestä jatkuvasta paineesta. Distressiin liittyy myös tunne epävarmasta tulevaisuudesta; kuinka selviän siitä, mikä on edessäni? Johtajan on hyvä osata tunnistaa itsessään ilmeneviä distressin oireita ja oppia tuntemaan käytössään olevat haitallisen stressin torjuntakeinot.

V SEMINAARI 2 pv

Reflektio– ja päätösseminaari
  Ryhmät työssä ja työpaikalla – mahdollisuus ja/vai riski johtajalle?
  Johtamistyö on yhä enenevässä määrin työskentelyä, jossa pitää yhtä aikaa hallita ryhmien ja ryhmätilanteiden johtaminen ja osata olla johtajanakin riippuvainen ryhmistä alistumatta kuitenkaan niiden johdettavaksi. Ryhmädynamiikan lainalaisuuksien hallitseminen antaa johtajalle mahdollisuuden säädellä niin ryhmän jäsenten kuin eri ryhmienkin välisiä vuorovaikutustilanteita.
  Rationaalinen ratkaisu; asiat ovat harvoin sitä, miltä ne ensin näyttävät!
  Todellisuuden voi harvoin nähdä sellaisena kuin se on. Johtaja tulkitsee merkkejä ja onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin hänen tulkintansa osuvat oikeaan. Johtaminen vaatii kärsivällisyyttä ja taitoa havahtua omaan hoppuun eli siihen, että oma mieli vie tekemään päätöksen liian vähien tietojen varassa.
  Voimavarat on löydetty! Miten turvaan ne jatkossakin?
  Missä minä olen ja mihin ryhmämme on nyt menossa?
  Monimutkaisen maailman ymmärtäminen vaatii kykyä katsoa asioita monista eri näkökulmista. Oman oppimisen ja luovuuden haastaminen lisää oivalluskykyä ja työn iloa!
Hinta
  Koulutuksen hinta (7 pv) on yhdeltä osallistujalta 1.400 € + alv 22%. Maksu voidaan jakaa kahdelle vuodelle. Osallistumismaksu sisältää kirjan "Kuka komentaa kelloasi" (Helena Ahonen, Kirjapaja, 2004) sekä kaksi kokouskahvia / kaupunkipäivä.
  Osallistujat vastaavat itse kaikkien koulutuspäivien ruokailuista sekä ensimmäisen ja viimeisen kokoontumisen internaattikustannuksista (majoitus + kaikki ruokailut).

  Ryhmän maksimikoko on 12 henkilöä .
Tiedustelut


HR johtamisen tukena

Johtaja ja voimavarat

Uusiin puihin